28-29 грудня відбувся захист магістерських робіт наших перших культурологів (групи 605).
У своїх виступах магістранти представили на розсуд Екзаменаційної комісії основні узагальнюючі положення, елементи новизни та висновки, винесені на захист. Тематика магістерських робіт охоплює широке предметне поле культурологічних дисциплін, відповідає змісту та структурі навчальних курсів.

Результати контролю знань студентів у захисту кваліфікаційних магістерських робіт дають підстави відзначити позитивну динаміку та  зростання якості знань студентів напряму підготовки (спеціальності) «культурологія». Відповіді студентів засвідчили їх обізнаність з тематикою дослідження. Магістранти переконливо аргументували основні положення своєї теми, долучалися до дискусії, були активні і зацікавлені у власних дослідженнях. Позитивним моментом є підготовлені студентами-культурологами презентації. Здобувачі ОР “магістр” виявили високий рівень знань, комунікативну компетентність, вміння давати стислі змістовні відповіді, фахово вести дискусію, відповідаючи на запитання членів ЕКу та зауваги рецензентів.
Важливим аспектом успішно проведеної дослідницької роботи є апробація її результатів. Відповідно, студенти-культурологи брали участь міжнародних наукових та студентських конференціях, готуючи тези відповідно до тематики магістерських досліджень, опублікували фахові статті у співавторстві з науковими керівникам, долучалися до участі у конкурсах студентських наукових робіт.
Комісія також відзначила уміння логічно мислити, ораторську майстерність та високу фахову культуру студентів-магістрантів Стефанів М. Мосін Х., Лебедьової О. та Дронь-Лахно Н.

За підсумками Екзаменаційної комісії на філософсько-теологічному факультеті ЧНУ з напряму  підготовки (спеціальності) «Культурологія» відзначено високий організаційно-методичний рівень проведення захистів магістерських робіт здобувачів вищої освіти за  ОР “магістр”, а також належну підготовку самих студентів. Випускники спеціальності «культурологія» − доволі цікавий ерудований контингент фахівців, спроможний забезпечити необхідний кадровий потенціал у сфері культури.

Вітаємо магістрів-культурологів із успішним захистом кваліфікаційних робіт!