Балух Василь Олексійович
 - доктор історичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти в Україні, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент НАПН України;

Читає курси: Культура Античності

 Наукові зацікавлення: питання розвитку і перспектив педагогічної науки і освіти в Україні, релігієзнавчої і богословської думки, історії античної цивілізації, формування організаційної структури, канонічних принципів і догматики християнської церкви; проблеми агіографії та бібліографії, богословської і філософської спадщини європейських мислителів, питання середньовічного західноєвропейського суспільства та церковної історії Візантійської держави, аграрної історії Центрально-Східної Європи, цивілізаційного розвитку людства.

Праці:


ВОЗНИЙ Ігор Петрович - доктор історичних наук, професор

Читає курси: первісна культура, вступ до спеціальності, риторика, культура Буковини

Наукові зацікавлення: матеріальна та духовна культури Буковини, проблеми слов’яно-руської археології, дослідження синкретичних вірувань давнього населення України, специфіка Історико-культурного розвитку населення межиріччя Верхнього Сірету та Середнього Дністра в Х – ХІV ст.

Праці:

БРОДЕЦЬКИЙ Олександр Євгенович - кандидат філософських наук, доцент, докторант

Читає курси: історія естетичної думки

Наукові зацікавлення: співвідношення раціонального та ірраціонального в життєвому самовизначенні людини, пізнання актуальних питань філософії релігії, етики та естетики, етичних доктрин в структурі релігійного світогляду, їх типології та логіки історичної трансформації; концептуальна специфіка релігійної етики та типологія її історичних форм; діалектика гуманістичного і деструктивного в релігійній моралі сьогодення, людинотворчі можливості і соціально значущий потенціал релігійної етики в умовах глобалізації, світоглядний потенціал мистецької культури.

Праці:


МАРЧИШАК Арсен Романович - кандидат філософських наук, доцент

Читає курси: теорія та історія образотворчого мистецтва і архітектури

Наукові зацікавлення: історія та сучасний стан православ’я, патристика, канонічне право, релігійна антропологія та есхатологія, християнська космологія, релігійне мистецтво, історія дохалкидонських Церков; історія мистецтва та архітектури; сучасне мистецтво.


Праці:

ШКРІБЛЯК Микола Васильович - в.о. завідувача кафедри культурології, релігієзнавства та теології, доктор філософських наук

Читає курси: Режисура та організація свят та видовищ

Наукові зацікавлення: художні промисли, ремесла і декоративно-ужиткове мистецтво, фольклор та релігійно-культова ритуалістика; громадсько-культурна діяльність; історія Церкви в Україні і проблеми міжконфесійних взаємин (православно-католицький діалог, унійний та екуменічні рух, форми і вияви сучасного релігійно-церковного прозелітизму), теоретико-методологічні аспекти богословського релігієзнавства, біблеїстики та ісламознавства.

Праці:


БОЙЧУК Наталія Василівна - кандидат філософських наук, асистент

Читає курси: сакральне в культурі, культура Античності

Наукові зацікавлення: історія світової культури, символізм в культурі, сакральний вимір культури.
Праці:


БУЧОВСЬКИЙ Віталій Рішардович - кандидат історичних наук, асистент

Читає курси: культура Європейського Відродження

Наукові зацікавлення: розвиток культури епохи Відродження, філософсько-релігійні, науково-мистецькі надбання Ренесансної доби, становлення та розвиток ораторського мистецтва; релігійна етика, церковне мистецтво, історія християнства, особливості розвитку Кельтської Церкви, поширення християнства на Британських островах.

Праці:

ГОРОХОЛІНСЬКА Ірина Володимирівна - кандидат філософських наук, асистент

Читає курси: філософія та історія релігії

Наукові зацікавлення: філософські аспекти осмислення релігії, її раціональний та смисло-життєвий потенціал, значущість у теоретичних рефлексіях та науковому дискурсі; соціально-культурологічний потенціал релігійних процесів, секуляризаційні та глобалізаційні тенденції сучасності в контексті релігійності та духовності; проблеми морального самовдосконалення особистості.

Праці:


ГУТКОВСЬКА Ірина Василівна - кандидат історичних наук, асистент

Читає курси: культура Сходу; основи етнографії; фольклор та декоративне мистецтво України, світове та вітчизняне кіномистецтво, сучасна зарубіжна культурологія

Наукові зацікавлення: релігійна ідентичність та мистецтво; культура та мистецтво Сходу, особливості східних культур, які обумовлені закономірностями їх цивілізаційного розвитку; теоретико-методологічні аспекти дослідження етнічності, концептуальні засади основних шкіл в етнології; специфіка давньоруського іконописання, особливості розвитку української ікони.

Праці:


МУДЕРЕВИЧ Віктор Іванович - кандидат історичних наук, асистент

Читає курси: історія та теорія етики, культура Європейського Середньовіччя, культура Америки, культура Нового часу

Наукові зацікавлення: культура Європейського Середньовіччя, історія хрестових походів, феномен християнського паломництва, середньовічна філософія.Праці:


ПРОНЮК-ВОЗНА Наталія Петрівна - кандат філоських наукасистент 

Читає курси: історія культури України

Наукові зацікавлення: проблеми розвитку історії культури України, життєвий досвід та специфіка інтерпретації естетичних та мистецтвознавчих поглядів Івана Труша, актуальні проблеми мистецтвознавства та естетики.Праці:


СКРИПНИК Євген Миколайович - асистент

Читає курси: музеєзнавство, культурно-дозвіллєва діяльність, театрознавство, основи сценографічної майстерності, методика викладання культурології та суспільствознавчих дисциплін

Наукові зацікавлення: працює над проблематикою інтеграції освітньої системи України в європейському освітньому просторі, значення музеєзнавства в пізнанні культурної ідентичності, розкриття музеєзнавчих процесів, як носіїв культурних надбань людства, осередків; ролі театрознавства, як одного з компонентів художньої культури; збереження традицій в мистецтві в контексті підвищення культури суспільства, розуміння особливостей театрознавства у розкритті духовних якостей людини.

Праці: 

ЯРЕМЧУК Андрій Васильович - кандидат історичних наук, асистент

Читає курси: медіакультура

Наукові зацікавлення: охоплюють історію релігії, історію християнства, аграрну історію центрально-східної Європи, історію державно-церковних відносин; релігію, її будову, прояви в історії, вплив та роль у житті цілих суспільств і окремої людини, взаємозв'язок і взаємодія з іншими царинами культури; медіакультура в історико-культурному контексті, зв'язок медіаосвіти з іншими напрямами гуманітарних наук.

Праці:


Чікарькова Марія Юріївна - доктор філософських наук
, професор

Читає курси: Семіотика культури, гендерна культура, філософія культури, основи наукових комунікацій (англ. м.), сучасна культура, вступ до спеціальності («культурологія»).

Наукові зацікавлення: Культурний резонанс Біблії, проблема антропоцентризму у діахронії, елітарна та масова культура, проблеми риторики та мовленнєвої комунікації.

Праці: