Становлення спеціальності «Культурологія»

«Культурологія» − молода перспективна спеціальність, що функціонує з 2011 р. на філософсько-теологічному факультеті. Безперечно, із впровадженням такого важливого фаху зріс гуманітарний потенціал університету, а буковинський регіон матиме власних висококваліфікованих фахівців у сфері теоретичних і прикладних знань про культуру.

Культурологія – це наука, що формується на стику соціального й гуманітарного знання про людину та суспільство і вивчає культуру як інтегративний прояв людського буття у світі.

Фахівці-культурологи вивчають культуру як цілісну систему, різноманітність культур у просторі й часі, закономірності соціокультурного життя та ін. Культурологія формує особистість із цілісним сучасним світобаченням, розвиває аналітичне мислення, що є запорукою подальшої успішної кар’єри молодого спеціаліста. Фахівець-культуролог має високу особисту культуру, широку ерудицію та розвинуту систему професійно-ціннісних орієнтацій із значним інтелектуальним потенціалом.

Студенти, що навчаються на спеціальності «культурологія», здобувають знання й навички в галузі цілої низки вельми цінних дисциплін, поглиблено опановуватимуть різноманітні царини невичерпного світу культури – світу цінностей, творчості, злетів людського духу до досконалості й свободи.

Спеціальність «культурологія» готує висококваліфікованих фахівців у галузі як теоретичних знань, так і практичних технологій організації культурного процесу. Майбутні випускники залежно від уподобань, від обраної спеціалізації зможуть або займатися теоретичними дослідженнями цікавих та ще не вивчених явищ і процесів світової й української культури в історичному й актуальному вимірах, або працювати у сферах прикладного культурницького менеджменту, паблік рилейшнз, продюсерства тощо.

Сферами професійної діяльності фахівця з культурології є

1)науково-дослідні й проектні організації, пов’язані з вивченням культури, збереженням й освоєнням культурної й природної спадщини;

2)державні установи, громадські організації, бізнес-структури, які займаються управлінням культурою й охороною пам’яток історії й культури;

3)культурницькі та освітні установи – музеї, театри, бібліотеки, школи, вищі навчальні заклади.

Фахівці з культурології мають ґрунтовні знання про сутність культури, її структуру, функції та життєвий смисл; про мови культур, роль знаків і символів у культурі; про генезис культури, утворення рас, етнічних та мовних груп і сімей; про релігію як феномен культури, різноманіття релігійних вірувань і конфесій; про природу й структуру естетичної свідомості, основні сфери естетичної діяльності; про мистецтво як феномен культури, основні художні стилі в історії мистецтва, напрямки й проблеми художньої культури ХХ століття...

Атмосфера навчання на факультеті, безперечно, сприяє формуванню духовно зрілої, інтелігентної, всебічно ерудованої, толерантної особистості та креативного фахівця. Загальна філософська атмосфера, де формуватимуються майбутні фахівці з культурології, дає імпульси розширенню духовних обріїв особистості, прищеплює імунітет проти стереотипів, ментальних упереджень, які заважають повноцінному й самодостатньому культурному розвитку нашого суспільства.

Тож майбутні культурологи – випускники філософсько-теологічного факультету матимуть реальні важелі культурницької розбудови України, а також успішно знаходитимуть сфери реалізації своїх соціально потрібних знань і навичок.

Протягом навчання студенти проходять культурно-дозвіллєву, педагогічну практики та практикум зі спеціальності, планомірно здобуваючи практичні навички та вміння необхідні майбутнім педагогам, організаторам і фахівцям своєї справи.

Здобуття фаху культуролога в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича передбачає поглиблене ознайомлення з оптимальним досвідом ціннісно-культурницької розбудови й комунікації в зарубіжних країнах, велика увага приділяється вивченню іноземних мов, традицій, звичаїв. Це забезпечує майбутнім фахівцям-культурологам перспективні можливості співпраці із закордонними структурами або представництва української культури за кордоном.