Навчання

В університеті здійснюється підготовка фахівців за освітніми рівнями (ОР) бакалавра та магістра.

Бакалавр – освітній рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні та спеціальні уміння і знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Нормативний термін навчання за денною формою – 4 роки. Студенти здобувають кваліфікацію "Бакалавр культурології, викладач культурології та суспільствознавчих дисциплін".

Термін навчання осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста за відповідною до напряму підготовки бакалавра спеціальністю, може зменшуватися на 1-2 роки за умови навчання за індивідуальним навчальним планом. Так, підготовка бакалаврів-культурологів, які вступають за дипломом молодшого спеціаліста становить 3 роки. Вони навчаються за скороченим навчальним планом. Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста: Бібліотечна справа (5.02010201)та Народна художня творчість (5.02010401).

Факультети мають можливість здійснювати підготовку молодших спеціалістів, якщо вони утворили комплекс з іншими навчальними закладами, які проводять підготовку за програмами такого рівня. Випускники чернівецького обласного училища мистецтв імені Сидора Воробкевича мають можливість вступить на навчання, складаючи вступний іспит зі спеціальності "Культурологія".

Особи, які в період навчання за програмою підготовки бакалавра припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за цією або спорідненою спеціальністю в іншому акредитованому вищому навчальному закладі або в університеті за наявності такої підготовки.

Магістр – освітній рівень вищої освіти особи, яка на основі освітнього рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Культурологи здобувають кваліфікацію "Магістр культурології. Керівник підрозділів у сфері культури та відпочинку ". Термін підготовки - 1,5 року.

Підготовка магістрів спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості і підготовку фахівців за одним із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним (творчим), науково-педагогічним, управлінським. Термін навчання на основі ОР бакалавра визначається програмою підготовки фахівця. Підготовка фахівців ОР магістра може здійснюватися на основі ОР бакалавра

Особи, які здобули ОР бакалавра в університеті чи інших навчальних закладах (у тому числі в акредитованих вищих навчальних закладах недержавної форми власності), можуть бути зараховані на навчання за програмою магістра на конкурсній основі на місця, що фінансуються з державного бюджету, або за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб за результатами вступних випробувань.

У рамках Болонського процесу перший цикл навчання – «бакалаврат», другий цикл постбакалаврського навчання – «магістратура» за денною та заочною формами навчання.

Відповідність освітніх послуг університету державним стандартам освіти і вимогам визначається Міністерством освіти і науки України шляхом ліцензування, інспектування та акредитації.