ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ

Витяг із Статуту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Студенти в період навчання на факультеті мають право:

6.8

 • обирати і бути обраними до органів самоврядування закладу;
 • обирати навчальні дисципліни за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
 • навчатися за індивідуальним планом, затвердженим ректором на підставі дозволу кафедри і рішення Вченої ради факультету;
 • відвідувати за погодженням деканів заняття на інших факультетах за умови доброго й відмінного навчання;
 • отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством;
 • створювати фонди для студентських потреб;
 • на канікули, термін яких визначається Вченою радою Університету та навчальними планами;
 • одержувати направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, у тому числі за кордон;
 • на придбання паралельно другої спорідненої спеціальності, за умови відмінного навчання, переведення на іншу спеціальність, факультет згідно з чинними нормативними документами.

6.9.

Крім прав, передбачених Законом України “Про освіту”, студенти й аспіранти Університету мають право:

 • обирати і бути обраними до органів самоврядування студентів і

аспірантів Університету;

 • навчатись за індивідуальними навчальними планами;
 • отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним

законодавством;

 • створювати фонди для потреб студентів і аспірантів;
 • користуватися під час навчання без відриву від виробництва

пільгами, встановленими чинним законодавством (додаткова відпустка тощо);

 • на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого

вищого навчального закладу у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

Студенти факультету зобов ’язані:

6.10.

 • додержувати законодавства, моральних, етичних норм;
 • дотримуватись Статуту, Правил внутрішнього розпорядку університету, виконувати накази ректора, розпорядження декана;
 • обов’язково відвідувати заняття;
 • виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;
 • відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом;
 • вчасно інформувати деканат в разі неможливості з поважних

причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо;

 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • ощадливо ставитись до Університетського майна.

Випускники Університету, які здобули освіту за кошти

державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов’язані відпрацювати за направленням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.11.

Крім обов’язків, передбачених Законом України “Про освіту”, студенти Університету зобов’язані:

 • виконувати навчальний план у визначені строки і відповідно до встановлених графіків;
 • відвідувати заняття, вчасно інформувати керівництво Університету, факультету щодо неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати індивідуальні завдання тощо.

6.12.

     За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку Університету ректор може безпосередньо накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його з Університету. Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з Університету встановлюється цим Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку.

Студент може бути відрахований:

 • за власним бажанням;
 • у зв’язку з призовом на строкову військову службу;
 • за незадовільне складання іспитів і заліків;
 •  за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу;
 • за появу в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння на території Університету, на; заняттях, у бібліотеці, гуртожитках та громадських місцях;
 •  за грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку Університету, наказу ректора, розпорядження декана.